Foreningen landsbyklyngen: Agger – Krik – Vestervig.

§ 1. Navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningens navn er: ”Foreningen landsbyklyngen: Agger – Krik – Vestervig.”

Stk. 2. Foreningens hjemsted er i 7770-området i Thisted Kommune, Danmark.

Postadressen er hos den til enhver tid siddende formand.

§ 2. Formål.

Stk. 1. Foreningens formål er: At udarbejde en sammenhængende plan for videreudvikling af den sydlige del af Nationalpark Thy samt Agger, Krik og Vestervig, indeholdende visioner og idéer med fokus på friluftsliv og fritidsaktiviteter, hvor benyttelse af naturen skal tage hensyn til områdets særkende og samtidig beskytte områdets unikke natur.

Formålet er ligeledes at styrke områdets stedbundne kvaliteter – friluftsmæssigt, kulturelt, bosæt-nings-, turist- og erhvervsmæssigt ved støtte til igangværende projekter eller igangsætning af nye.

§ 3. Medlemskreds.

Stk. 1. Som medlemmer optages primært foreninger og erhvervsdrivende i området. Men enkeltpersoner – der også har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål – kan mod samme kontingentbetaling som anført i stk. 4 ligeledes blive medlem.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af det år, der er betalt kontingent for.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, som skal bestemmes dels for de 3 borgerforeninger, dels for firmaer og foreninger samt dels for privatpersoner dækkende en husstand med 1 stemmeret. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår i januar måned.

§ 4. Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering i den lokale dagspresse.

Stk. 3. Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt kontingent til foreningen. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hver stemmeberettiget kan dog kun medbringe en fuldmagt.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:                                                                                                                                                          

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Fremlæggelse af budget
  8. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer jf. § 6, stk. 1, og 1 suppleant med tilknytning til området samt 1 suppleant fra hver af de 3 byer.
  9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 2 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen kommer til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse.

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for en toårig periode således, at henholdsvis 3 og 4 medlemmer afgår på skift i nævnte rækkefølge.

Bestyrelsen skal bestå af 2 medlemmer fra hver af de 3 byer, som har indstillet dem som bosat eller med tilknytning til byen. Det 7. medlem og tilhørende suppleant behøver kun en vis tilknytning til 7770-området.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter generalforsamlingens nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. De nævnte tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Det bemærkes, at kasserer ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver mv.

Stk. 5. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – tegner foreningen og indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.  

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede med 1 repræsentant fra hver af de 3 byer.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskabet.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige kan føre foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte 2 revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1.  Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden - eller i dennes fravær næstformanden – og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning og køb af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. Foreningen hæfter alene med sin formue.

§ 9. Vedtægtsændringer.

Stk. 1.  Disse Vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af Dagsorden.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning efter afslutning af den generalforsamling, de vedtages på.         

§ 10. Opløsning af foreningen.

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning påhviler det den sidste bestyrelse at drage omsorg for, at foreningens aktiver fordeles mellem Agger Beboerforening, Krik og Omegns Beboerforening og Vestervig Håndværker- og Borgerforening med 1/3 til hver.

§ 11. Datering.

Således vedtaget på foreningens 1. ordinære generalforsamling d. 16. marts 2019 i Kulhuset, Krik.