Vedtægter for Kulhuset i Krik

Kulhuset, Krik, matr. nr. 13æ, Oksenbøl by, Vestervig, beliggende Krik Strandvej 68, 7770 Vestervig

$1

Formålet med Kulhuset i Krik er at være et samlingssted og udgangspunkt for kulturelle, idtrætslige, lokale begivenheder og private arrangementer samt lignende aktiviteter, hvis virke naturligt kan spille sammen med husets faste brugeres aktiviteter.

$2

Kulhuset består af to dele:

I hver ende af huset er indrettet et baderum og et handicapvenligt toilet. Disse er offentligt tilgængelige, helt eller delvist efter behov.

Kulhuset øvrige rum består af et stort multianvendeligt lokale sammenhængende med dels 1.salens hems, dels køkkenfaciliteter. Fra multirummet er der ligeledes adgang til et depot- og teknikrum, som vil være til fælles afbenyttelse for huset forskellige brugere som oplag mv.

 

$2

Multirummet, køkken, depot- og teknikrum samt 1.salens hems stilles til rådighed af Thisted kommune og må benyttes af:

 1. Krik og Omegns Beboerforenings medlemmer

 2. Foreninger og klubber, der kan godkendes efter lov om Folkeoplysning

 3. Thisted Kommune, herunder

 4. de kommunale børneinstitutioner

 5. andre brugere, hvis virke – efter bestyrelsens afgørelse – er foreneligt med husets anvendelse generelt

 

$3

Udvendigt vedligehold, vedligehold af solcelleanlæg samt vedligehold af udearealer forestås af Thisted Kommune

Der vil dog ikke blive foretaget snerydning.

Befæstede arealer vil blive fejet 1 – 2 gange årligt

Parkeringspladsen, som består af en skærvemakadam med mulighed for græsbegroning vil blive slået 1 – 2 gange i sæsonen.

Eksisterende og ny beplantning vil indgå i Thisted Kommunes vedligeholdelsesprogram for naturpleje.

 

$4

Krik og Omegns Beboerforening påtager sig den daglige ledelse af huset, herunder at formidle udlejning, almindeligt opsyn med huset, indvendig rengøring samt mindre vedligeholdelsesarbejder. Ved mindre vedligeholdelsesarbejder menes f.eks.: mindre malerarbejder, dog altid efter forudgående aftale med Teknisk Forvaltning, udskiftning af elpærer, rensning af vandlås i køkkenet, smøring af låse og hængsler, vedligehold af betongulv med specialmiddel o.lign.

 

Viser der sig behov for større vedligeholdelsesarbejder skal sådanne forlods aftales med Teknisk Forvaltning mht. omfang og udfaldskrav. Teknisk Forvaltning foretager samtidig en vurdering af de ønskede arbejder samt budgetlægning herfor.

Beboerforeningens bestyrelse nedsætter et separat ”husudvalg” blandt foreningens medlemmer til varetagelse af den daglige drift.

 

Beboerforeningen forestår rengøring af Multirum, hems, depotrum, køkken og toilet + baderum i den nordlige ende af huset. Toilet og bad i den sydlige ende af huset er offentlige og indgår i Thisted Kommunes plan for renholdelse af offentlige toiletter.

 

Såfremt Beboerforeningen eller andre brugere måtte ønske at ændre på indretningen af huset, ændre farver eller forestå nymaling af huset, kan dette kun ske efter forudgående aftale med Thisted Kommune.

 

$5

Såfremt der opstår flere brugergrupper omkring Kulhuset skal der nedsættes en bestyrelse for Kulhuset bestående af:

 1. repræsentanter for Krik og Omegns Beboerforening, samme antal som øvrige repræsenter for foreninger og klubber tilsammen

 2. 1 repræsentant for hver af de evt. øvrige foreninger og klubber, der kan godkendes efter Folkeoplysningslovens bestemmelser

 3. 1 repræsentant for Thisted Kommunes

 

Bestyrelsen er Kulhuset øverste myndighed inden for de af Thisted Byråd givne rammer. De pågældende repræsenterede i bestyrelsen vælger selv deres repræsentanter.

Så længe at Krik og Omegns Beboerforening er eneste permanente brugere af huset vil bestyrelsen for huset være identisk med det af beboerforeningen nedsatte husudvalg samt en udpeget repræsentant for Thisted Kommune.

 

$6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned efter forudgående meddelelse til de involverede brugergruppers medlemmer.

Dagsordenen skal indeholde:

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning om virksomhed i det forløbne år

 3. Det reviderede regnskab forelægges

 4. Valg af bestyrelse og suppleanter

  1. Der vælges 2 repræsentanter fra Krik og Omegns beboerforening for hver 1 repræsentant fra de øvrige brugergrupper

  2. Thisted Kommunes repræsentant udpeges af Thisted Kommunes

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til bestyrelsens formand senes 8 dage før mødet.

 

Ekstraordinær generalforsamling, der indvarsles på samme måde som ordinært afholdes:

 1. Når et flertal af bestyrelsen ønsker det

 2. hvis en af brugergrupperne indgiver begæring herom.

 

Dagsorden må indgives sammen med begæring om afholdelse af ekstraordinært generalforsamling.

 

$7

Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden skønner det påkrævet, eller mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer skriftligt kræver det. Mindst 2 gange årligt afholdes ordinært bestyrelsesmøde indkaldt med 14 dages varsel. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Fra bestyrelsesmøderne udsendes referat.

 

Repræsentant for Thisted Kommune har adgang til at kræve en beslutning i bestyrelsen udsat, indtil sagen har været behandlet i byrådets kompetente udvalg. Såfremt det/de kompetente udvalg beslutter, at sagen ikke må fremmes, kan bestyrelsen ikke træffe beslutning i strid hermed.

 

$8

I april måned for fremlæggelse af regnskab for husets drift det forløbne regnskabsår.

Dette regnskab danner baggrund for afregning for evt. økonomiske mellemværender med Thisted Kommune.

 

$9

Den daglige drift af Kulhuset forestås af en af Krik og Omegns Beboerforening udpeget kontaktperson. Beboerforeningen forestår al drift af huset, minus det offentlige toilet- og baderum i syd samt udekøkkenet i nord.

Kontaktpersonen har tillige ansvaret for indberetning for måleraflæsninger til Thisted Kommunes energikontor på Teknisk Forvaltning. Frekvensen for aflæsning aftales med energikontoret.

 

$10

Kun medlemmer af Krik og Omegns beboerforening har ret til at leje huset til private formål mod en fast leje pr dag, regnet fra kl. 12 middag og 24 timer frem, samt et fastsat obligatorisk beløb til rengøring.

Ansvaret for rengøring af udlejede lokaler er Beboerforenings.

 

$11

Alle udlejninger sker på en dertil udarbejdet standard-lejekontrakt, der samtidig indeholder oplysninger om kontaktperson, lejens varighed og pris, samt retningslinier for, hvordan huset bruges og hvordan huset afleveres.

 

$12

Kulhuset kan ikke lejes af unge mennesker under 25 år uden voksne ledsagere.

 

$13

Der kan ikke overnattes i Kulhuset i forbindelse med private arrangementer.

 

$14

Foreninger og organisationer – dvs. Børneinstitutioner, foreninger o.lign., med permanent voksent opsyn kan leje Kulhuset lejrskole, weekend arrangementer, mindre kurser el.lign. Formål.

 

$15

Kulhuset kan også udlejes/anvendes til enkeltstående events, såsom markedsdage, teater- og musikarrangementer, udstillinger mv.

 

$16

Det offentlige toilet- og baderum kan ikke indgå i lejemålet af Kulhuset. Det offentlige toilet- og baderum skal altid forbeholdes til offentligt brug.

 

$17

Thisted Kommune kan – som ejer af huset – vederlagsfrit benytte huset efter forudgående aftale med Beboerforeningen. Rengøring herefter betales som ved andre arrangementer.

 

$18

Alle lejere hæfter selv for evt. udstillede genstande, effekter o.lign. ejendele, som medbringes i huset. Lejerne har selv ansvar for – om nødvendigt – at forsikre medbragte dele. I udlejede perioder er det lejeren, der har det fulde ansvar for huset. Dvs. hvis der i en udlejet periode sker indbrud eller hærværk på de udlejede arealer, påhviler det alene lejeren at erstatte det stjålne eller at lade evt. hærværksskader udbedre.

 

$19

Udlejningskalenderen styres manuelt af Beboerforeningen, der udpeger en kalenderfører (pr. 1.6.2012 – Beboerforeningens formand – Jette Højberg).

Ved reservation af huset betales depositum, som indsættes på en dertil oprettet bankkonto.

Ved afhentning af nøgle til huset betales den resterende del af lejen samt for rengøring.

 

$20

Krik og Omegns Beboerforening indkøber for egen regning service, borde, stole og opvaskemaskine, rengøringsgrej og -midler mv. samt hjælpemidler såsom elpærer/lysstofrør etc. og sørger for at belysningen fungerer i multirum, hems, depotrum og køkken.

 

$21

Krik og Omegns Beboerforening regner en indboforsikring for huset. Forsikringen skal dække de af foreningen anskaffede dele, men Thisted Kommunes forsikring dækker naglefast inventar. Øvrige brugere forsikrer selv hvad de måtte anskaffe og/eller opbevare i huset.

 

$22

Udgifter til elektricitetsforbrug i Kulhuset afholdes af Thisted Kommune således:

100% for det offentlige toilet- og baderum.

Resten af forbruget afholdes af husets brugere.

Der er opsat bimålere til aflæsning af strømforbruget for toiletrummene mens hovedmåleren viser forbruget i hele huset. Det er således differencen i forbrug på hovedmåler minus forbrug på bimåler for toilet- og bad mod syd, der afgør, hvad strømforbruget for resten af huset er og som skal betales af brugerne.

Der skal ske en afregning af strømforbruget minus forbrug i det offentlige toilet- og baderum mod syd, svarende til markedsprisen pr kWh.,som p.t. er 2 kr. pr. kWh.

Ved regnskabsårets afslutning modregnes evt. overskud ved solcelleproduktionen med forbruges af elektricitet i multirum/depot/hems, køkken og toilet/baderum mod nord.

 

Indtil det eksakte forbrug kendes mere præcist vil perioden frem til 01.01.2013 forløbe som forsøgsperiode, hvor Thisted Kommune lægger ud for hele strømforbruget i huset og hvor der pr. 01.01.2013 derefter vil brugerne skulle afregne det faktiske forbrug i det forløbne halve år.

Aflæsning af samtlige elmålere skal ske efter aftale med Thisted Kommunes energikontor jf. $8

 

$22

Husets forbrug af vand/vand afledningsafgift afregnes efter fordelingstal, således at Thisted Kommune afregner for det offentlige bade- og toiletrum mod syd samt udekøkken.

Der forefindes i alt 13 tappesteder i huset. Disse fordeler sig således:

 • Toilet- og baderum syd – 5

 • Udekøkken – 1

 • Køkken – 2

 • Toilet- og baderum nord – 5

 

Brugerne afregner således med 7/13 af det samlede vandforbrug/afledningsafgift.

Thisted Kommune betaler for 6/13 af vandforbrug/afledningsafgift.

Aflæsning af vandmålere sker med samme frekvens som aflæsning af elmålere. Det faktiske forbrug indberettes til Thisted Kommunes energikontor.

 

$23

Kulhuset tilsluttes dagrenovation.

Huset forsynes med 2 skraldespande – en til offentligt brug, som betales af Thisted Kommune, samt en til brug for husets brugere, der betales af brugerne.

Afregning sker i forbindelse med årsopgørelsen på øvrige mellemværender.

 

$24

Ændringer i disse vedtægter kræver udtrykkelig godkendelse af Thisted byråd.