Festtale til jubilæumsfesten (23. februar 2024) d. 15. marts 2024 i Kulhuset.

Krik og Omegns Beboerforening blev stiftet d. 23. februar 1984 på Agger Badehotel, der var mødt 31 personer til den første generalforsamling. Samme aften havde man indbudt en repræsentant fra Vestervig – Agger håndværker og borgerforening, de tilbød man kunne blive medlem af deres forening. Så ville foreningen stå med større styrke.
Forsamlingen gav udtryk for, at man ønskede at stå som en selvstændig forening, da man frygtede, at de helt lokale spørgsmål ville drukne i en større forening.
Derefter gennemgik man kommende vedtægter og stemte om, hvad foreningen skulle hedde.
Der var 3 forslag – nemlig:
Krik Vigs Beboerforening, der fik 8 stemmer, Krik Vig og Omegns Beboerforening, der fik 7 stemmer og 
Krik og Omegns Beboerforening, der fik 13, stemmer, så efter hvad jeg kan regne ud, må der være 3 som enten ikke var stemmeberettiget eller undlod at stemme.

Kontingentet blev fastsat til 25 kr. pr. enkelt medlem.
Krik & Omegns Beboerforening blev stiftet, som en direkte afledning af oversvømmelserne i januar 1984 og ved det første bestyrelsesmøde d. 7. marts 1984 var foreningen blevet bedt om, fra kommunen, at indsamle opgørelse over skader forårsaget af oversvømmelserne i januar måned.
Desuden blev det også besluttet at rette henvendelse til teknisk forvaltning angående trælastens tidligere ejede bygninger i Krik, da de var blevet for farlige for legende børn at være i nærheden af. Formanden, som var Charles Neess skulle også anmode kommunen om, at foreningen blev holdt underrettet om det påtænkte digebyggeri til sikring mod oversvømmelse fra Krik Vig.
Der blev nedsat et festudvalg, som kunne arrangere busture, Sct. Hansfest og lignende.
Sct. Hansfesten blev holdt i pakhuset med båltale af borgmester Arne Hüttel, man medbragte selv sin mad, men kunne købe øl og sodavand og pølser, børnene kunne bage snobrød ved små bål.
Og vejret d. 23. var køligt og meget blæsende – men tørt. Sådan har det også været mange gange siden – nogle gange dog med lidt regn.
Charles Neess flyttede fra området til juli måned, da han byttede hus med det nye købmandspar, og Svend Aage blev derefter formand.
Agger Beboerforening henvendte sig i november måned om man ville være med i et fælles juleoptog, det indvilligede man i, det blev dog kun denne ene gang, så valgte man, at juleoptog skulle man selv have i Krik.
I 1985 havde man både Sct. Hansfest, udflugt til Sommerland West, juleoptog og fastelavnsfest. Juleoptog blev i mange år startet i Vesterby hvor lastbil og traktor kørte med børnenisser og julemænd samt en spillemand på ladet, nogle år stoppede med ved Tåbel plejehjem, hvor man var inde og synge. Derefter gik turen ned gennem Krik, hvor der blev kastet karameller ud til alle, der stod og så på. Man sluttede af i den gamle købmandsgård
hos Margit og Bent, hvor den stod på boller, gløgg og varm kakao samt bankospil.

Fastelavn blev i flere år holdt hos Inge-Lise & Ejvind Koch med udklædte børn og tøndeslagning. Senere nogle år hos Margit & Bent, et enkelt år hos Helle & Torkild og de sidste år hos Jette & John indtil, der ikke var flere små børn i Krik.
I 1986 bliver der også holdt en forårsfest og udflugten denne gang bliver til Haunstrup Dyrepark.
I 1987 bliver der afholdt bankospil efter generalforsamlingen. Der bliver igen afholdt forårsfest og man henvender sig til kommunen for at få tilbagebetalt vandafledningsafgift for medlemmer, der ikke er tilsluttet kloaknettet.
Nu bliver der skam også holdt høstfest på Agger Badehotel – både dengang og nu, er man meget glade for at feste sammen.
Man henvender sig til jysk telefon for at få en mønttelefon ved Krik Købmandshandel, det ønsker man igen i 1988 og 1989 og 1990 det får man dog ikke, så købmanden og hendes mand køber dog selv en mønttelefon efterfølgende.
I 1989 kunne beboerne i Krik blive fritaget for vandafledningsafgift, hvis man ville betale 16.000 mere ved tilslutning ved fremtidig kloakering.
I 1989 kommer der også en julefrokost til på Agger Badehotel.
I 1990 starter vi familiesvømning op på Krik Vig, der var vi en 2-3 år, hvorefter vi var et enkelt år – tror jeg det var, på Agger Tange feriecenter.
Der blev arrangeret en bustur til Tyskland.
Niels Boye gav tilsagn om 10 års brugsret for jord bag ved vandværket til en legeplads til byens børn, der blev rettet henvendelse til kommunen om mulig tilskud til en legeplads.
Julearrangementet i 1990 startede først med en skovtur og bagefter julehygge i Krik med kakao, gløgg, boller og godteposer samt bankospil. Bagefter mødtes de voksne til julefrokost på Thinghuskroen. Sådan gjorde vi også i flere år, at samme dag, der var juleoptog, var der julefrokost om aftenen.
I 1991 starter man året med et besøg på Thisted Bryghus. Foreningen får sit eget logo tegnet af Steffen Slavensky. Der bliver nedsat en legepladsudvalg, og kommunen giver 5000 kr. og sparekassen 1500 i tilskud til legepladsen. Legepladsen bliver indviet d. 25. august 1991 og får navnet Bette Krik
I 1992 virksomhedsbesøg på Koldby bogtrykkeri.
Diget bliver repareret i 1993 efter voldsomme storme i januar 1993. Vandværket bliver overdraget til kommunen og Krik gadelysforening bliver oprettet.
Kontingentet stiger til 35 kr. i 1994, og man fejrer 10 års jubilæum med pariserbøf og osteanretning.
I 1997 får vi vores første juletræ med lys på torvet.
I 1998 havde vi for første gang helstegt pattegris med stort salatbord til vore Sct. Hansfest.
I 1999 laver vi vores første sommermarked, vi tog til bøf og bowling – prisen dengang var gratis for medlemmer og 49 kr. for ikke medlemmer – det siger lidt om udviklingen.

Året var også en meget stor succes for Sct. Hans, der havde været en konkurrence i ugebladet Ude og Hjemme, hvor man kunne vinde ting til en vejfest, hvis man nu kunne fortælle, om Danmarks bedste vejfest. Skøre ideér har jeg altid haft mange af, så jeg skrev ind og fortalte, om vores Sct. Hansfest, som blev holdt i et gammelt pakhus uden indlagt strøm, og med helstegt pattegris. Vi vandt heldigvis 1. pladsen, og fik så også besøg af
ugebladet, der kom 2 hele sider i bladet. Svend Heiselberg fik holdt vores tale, og Leif blev grinet lidt ekstra af denne aften, da han skulle sætte kulørte lamper op dagen før, stod han på bardisken for at kunne nå, da han så skulle ned igen, var der én som havde mere brug for den stol, han brugte til at komme op på bardisken, og også troede han skulle bruge, når han skulle ned igen – så han endte ud med en brækket arm, og det var jo noget af en fortælling, at han var faldet ned af en bardisk.
I 2001 begynder vi med strandrensning ved havet. Vi fik et beløb af kommune til foreningen, sådan var det i et par år. Vi fik lov til at rense stranden i Krik i 2003 istedet for. Selv om pengene slap op fra kommune, blev vi ved i en del år med at rense stranden i Krik. Vi begyndt at deltage i Kulturekspresugen i uge 42 sammen med mange andre sogne i Sydthy. I den uge i 2001 havde vi spise sammen hos Jette & John. Vi fik afsløret vores Krik sten på torvet og med tale af Svend Heiselberg endnu engang.
I 2002 nedlægger vi legepladsen, der er for få der bruger den nu. Jeg havde søgt Tuborgfonden om penge til indkøb af stole og borde. Vi fik 10.000 kr, og vi købte de blå stole, og John lavede borde til os.
Vi får lavet aftale med kommunen om, at hvis vi selv skaffer et affaldsstativ, som skal stå ved Svend Aages pakhus, så sku de nok tømme den.
I 2003 var der juletræ hos Jette & John børnene skulle komme med julepynt til at pynte den med efter selve juleoptoget, det gjorde de også i flere år.
I 2004 var der igen stormflod, vi havde efterfølgende møde med Falck , politiet, civilforsvaret og borgmesteren om deres indsats eller....? Vi prøvede at få diget forhøjet og forlænget, men det lykkedes desværre ikke.
Året var også året vi tog til cirkusrevyen i Aalborg
I maj 2005 har vi et Agenda 21 arrangement på Kulpladsen, et bæredygtig marked, hvor vi spiste økologisk mad i pakhuset om aftenen.
I februar havde vi første møde på Kulpladsen med Henning Holm og Otto Lægaard, for at høre om planen for istandsættelsen af det gamle pakhus, hvor der så skulle være mulighed for, at vi som beboerforening kunne bruge huset, da det havde været et ønske i mange år, at vi kunne få vores egen beboerhus. Jeg skrev allerede til kommunen kort tid efter vi var flyttet herud, at vi manglede et hus, vi kunne samles i. Vi skulle sende et brev til
kommunen, hvor vi skulle remse op, alle de ting, vi kunne tænke os, der kunne arrangeres i sådan et gammelt pakhus. Jeg skal hilse og sige, det var mange ting.
Kontingentet stiger til 50 kr.
I 2007 tog vi til James Last koncert i Herning og teatertur i Thisted. Desuden sender vi vores Krik projekt ind til kommunen. Projekterne i Mulighedernes land skulle være 
kommunen i hænde 1. oktober 2007.

I 2008 bliver vi inviteret til et opstartsmøde på kommunen vedr. projektet det gode live ved kysten. Vi tager i teateret og ser sommer i Tyrol og året efter var det Farinelli.
I 2009 besøger vi Tv. Midt Vest, og der bliver der nedsat et digeudvalg, som desværre heller ikke denne gang, kom i mål med at diget blev forhøjet. Real Dania godkender i marts bl.a. vores projekt.
I 2010 bliver vi i Krik tilkoblet fjernvarme. Og i 2011 bliver der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med at få cykelsti fra Vestervig til Krik og Agger. Udvalget bestod af
folk fra alle tre byer. Og d. 17. august 2012 blev der afholdt offentligt licitation. Vi fik også flere gadelys til byen.
23. juni 2012 kunne vi endelig indvie Kulhuset til vores Sct. Hansfest. Claus Nybo som lige var startet som vores præst d. 1. marts var vores taler. Selve indvielsesfesten holder vi d. 10. august 2012, hvor vi var 83 til spisning. 1. december havde vi vores første julefrokost i huset – en julefrokost som de fleste, der var med nok huskede, vi havde en lille brand om formiddagen, da der var blevet tændt op i brændeovnen, for at der skulle være lidt mere varmt end der var i forvejen. Vi fik efterfølgende sat fliser op omkring
brændeovnen – og ja det fungerer bedre end træ omkring en brændeovn.
Vi havde i 3 år haft gadefest i Krik, hvor vi kårede årets Krikbo, vi havde et overskud på hele 5.275,59 kr., dem overdrog vi til beboerforeningen, og pengene blev bl.a. brugt til indvielsen d. 10. august.
1. gang vi lejer huset ud er d. 30. september 2012 til LAG Thy-Mors og energiliv Sydthy.
I 2013 forhøjer vi kontingentet til 75 kr. for et enkelt medlemskab og 150 kr. for en husstand, og det koster det stadig her 11 år efter.
1. marts 2013 bliver Krikvej ændret til Krik Strandvej – og har vejkode 0478, hvis I ikke lige vidste det. Vi havde sendt forslag ind til ændring i foråret 2012, og miljø og teknikudvalget godkender det på deres møde d. 6. august 2012.
Vi fik sparet sammen til gardiner i Kulhuset og vi køber vores 14 borde.
Vi fik status af energi by, da alle som havde lyst havde møde med energiliv Sydthy om, hvordan vi kunne spare på energien. Der blev sat skilte op, tegnet af Kristine Frøkjær i Ydby, Gettrup, Vestervig, Krik og Agger.
Vi var med til Thybordet i 2013 og 2014, en aften hvor de byer, som tilmeldt sig spiser fisk til forret, frikadeller til hovedret og noget frugt til dessert. Desuden byder man velkommen og synger de samme sange på samme tidspunkt i Thisted kommune . Der blev udskrevet en konkurrence om at lave de bedste frikadeller, hvor der var folk fra slagteriet, kokke m.fl.
skulle vælge de bedste ud. Jeg skal ikke glemme at nævne, jeg fik en flot 3. plads – og jo, der var en del, som havde sendt opskrifter ind – bare lige for at få det på det rene.
I 2014 får vi chikaner i byen, vi får fibernet fra Altibox, vi lavede kontrakter for Altibox, og fra starten var der 45 husstande med i Krik og omegn.
Vi får bygget de 3 shelters i samarbejde med spejderne. Materialerne blev betalt af kommunen.

I 2016 og 2017 laver vi Krik træf, hvor der var nogle forskellige, som fortalte om Krik i gamle dag, og vi havde bl.a. udstilling af gamle billeder og ting fra det gamle bageri. I de år var vi også til åben landbrug hos Margit & Preben Nørgaard, vi grillede og de gav gode bøffer, vi kunne smage. Det var virkelige nogle gode aftener, som folk nød meget.
Vi får internet i huset og begynder med sommer- og jule og kræmmermarkeder.
Vi får vores Krik vin med eget motiv, og vi køber ny juletræskæde og får igen juletræ på torvet.
I 2017 får vi ændret beboerforeningens generalforsamling til april måned, så det bliver samme aften som Kulhusets.
Igennem flere år har vi haft cabaret aften i Kulturekspresugen sammen med Vestervig.
I 2018 får vi vores egen hjemmeside, vi laver fællessang i parken hos Leif & Pin. Vi har samme sted friluftsgudstjeneste i samarbejde med menighedsrådene.
Vi var med til at søge 50.000 til vores mobile sauna ved friluftsrådet.
Den 21. maj 2019 startede vi op med vores klubaftener, hvor vi i starten mødtes 1 gang i måneden, det gjorde vi indtil november, hvor vi ændrede det til hver 14. dag. Og for dem, som har lyst starter vi altid med fælles spisning, inden vi går i gang. Vi køber projekter og lærred, og vi har haft et par aftener, hvor vi har set landskampe i håndbold sammen.
Jeg søgte Sol og Strands håndsrækningspulje, og fik lavet en lille film om, hvad jeg søgte penge til. Vi fik 12.500, som vi købte bord og bænke sæt for.
Vi har desuden søgt og fået penge af LUF – lokalområdernes udviklingsforum til vores lydanlæg, og vi har fået spots i loftet og udskiftet lyset i salen. Vi har fået markise, gardin til køkkenet samt penge til vores helhedsplan i landsbyklyngen Agger - Krik – Vestervig.
De sidste år, har vi jo ikke været så meget uden for Krik, i de første år havde vi en del sommerudflugter, men vi har til gengæld lavet mange ting i og omkring Kulhuset. Vi har startet fælles frokost op, vi har en del spis sammen aftener, vi har haft flere koncerter i huset. Vi har haft foredrag Vi har holdt fælles nytårsaften og meget andet.
I løbet af de 40 år har foreningen haft følgende formænd:
23/2 – 1984 – 28/11 – 1984 Charles Neess (Charles flyttede fra området i juli 1984, da han byttede hus med det nye købmandspar)
28/11 – 1984 – 21/2 – 1991 Svend Aage Christensen
21/2 – 1991 – 22/2 – 1999 Bent Terkildsen
22/2 – 1999 – 17/8 – 1999 Jens Bjerge
17/8 – 1999 – 28/2 – 2000 Bent Terkildsen
28/2 – 2000 – 8/10 – 2001 Preben Jensen
8/10 – 2001 - ? Jette Højberg
Til slut stort tillykke til Krik og Omegns Beboerforening med de 40 år. Tak for mange gode oplevelser i de første 40 år, vi håber, det bliver til mange flere.