Love for Krik og Omegns Beboerforening

1.
Foreningens formål:
Foreningen er upolitisk. Dens formål er at fremme alt, hvad der tjener til beboernes trivsel, og på enhver måde ved de midler, der står til dens rådighed at gavne medlemmerne.
2.
Enhver grundejer og lejer i Krik, Tåbel, Vesterby og Oksenbøl kan optages som medlem. Ved flytning kan medlemmer, der har haft fast bopæl i ovennævnte område i mindst 5 år forblive medlemmer af foreningen uden at være valgbar til bestyrelsen.
Alle kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret og valgret til bestyrelsen. Medlemsbidrag og støttemedlemsbidrag bestemmes af generalforsamlingen.
3.
Foreningen afholder en ordinær generalforsamling om året inden udgangen af april måned.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning af bestyrelsen eller ved skriftlig begæring af mindst en fjerdedel af medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles 14 dage før afholdelse.
4.
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der til stadighed skal bestå af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen afgår efter tur således: Det ene år 2 medlemmer, det andet år 3 medlemmer. Ved første generalforsamling sker dette ved lodtrækning i bestyrelsen. Dog således at formand og kasserer ikke afgår samtidig.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og den er i fællesskab ansvarlig for foreningens midler og økonomiske forpligtelser.
Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder forhandlinger ved møder, generalforsamlinger m.m.
5.
Enhver generalforsamling indkaldes af formanden mindst 10 dage før afholdelsen ved udsendelse af dagsorden pr. mail eller brev.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.
6.
Ledelsen af forhandlingerne sker ved en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger 1 revisor ud af de mødte medlemmer. Valget gælder for 2 år.
7.
Foreningens regnskabsår gælder fra januar til januar. Det reviderede regnskab fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.
8.
Den valgte sekretær fører protokollen såvel ved møder som ved generalforsamling.
Alle referater godkendes og underskrives på efterfølgende bestyrelsesmøde. Referat fra generalforsamling underskrives tillige af dirigenten.
9.
Alle beslutninger foreningen vedrørende afgøres ved almindelig stemmeflertal på generalforsamlingen
10.
Forandring af lovene kan kun foretages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Forslag herom bekendtgøres forud for generalforsamlingen.
11.
Ophævelse af foreningen kan kun vedtages med 2/3 flertal af foreningens medlemmer på generalforsamlingen eller ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med almindelig stemmeflertal.
I tilfælde af foreningens ophør kan en afsluttende generalforsamling foretage videre dispositioner.
 
Revideret på generalforsamlingen den 25.02.2016 

Medlemsskab

Medlemskab tegnes ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Årligt kontingent p.t.150,00 kr. pr. husstand (enlige 75,00 kr.) -vedtaget på generalforsamlingen.

Fra 2025 stiger kontingenten til 200 kr. pr husstand og 100 kr for enlige, vedtaget på generalforsamlingen i 2024
Bor man uden for foreningens område og ikke er grundejer i området kan man tegne støttemedlemsskab uden stemmeret og uden valgret til bestyrelsen (samme kontingent som ordinært medlemskab)
Kontingent opkræves efter generalforsamlingen.